• julho 2018
  CBIC
  CUB BRASIL Valor: R$ 1372,48
 • setembro 2018
  FGV/IBRE
  ICST Valor: 80,3
 • setembro 2018
  FGV/IBRE
  INCC-M Valor: 0,17%
 • setembro 2018
  FGV/IBRE
  ICI Valor: 96,8
 • agosto 2018
  FipeZap
  FipeZap Valor: -0,32%
 • setembro 2018
  FGV/IBRE
  ICC Valor: 82,1